Moldova, Kitskansky monastery. by  Eugene Malko

Moldova, Kitskansky monastery. by Eugene Malko